|

Branding & Marketing

หลายคนอาจยังเข้าใจผิดว่า ..
การสร้างแบรนด์และการตลาดเป็นเรื่องเดียวกัน !!

ทุกวันนี้ .. การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
แต่การประสบความสำเร็จไม่ได้ง่ายตามไปด้วย

เราจึงควรมีมุมมองต่อการสร้างแบรนด์ (Branding)
และการตลาด (Marketing) ที่ถูกต้อง
เพื่อจะขับเคลื่อนสินค้าหรือบริการไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง

นิยามของการตลาด คืออะไร ?
ในความหมายของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler)
ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการตลาดยุคสมัยใหม่

ให้นิยามไว้ว่า .. ที่ใดก็ตาม (ทั้งที่เป็นสถานที่หรือไม่มีสถานที่)
ที่มีอุปสงค์และอุปทานให้สินค้าหรือบริการมาพบกัน
จนทำให้เกิดราคาที่มาจากกลไกตลาด
การตลาดจึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
การส่งเสริมและการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภค

นิยามของการสร้างแบรนด์ คืออะไร ?
การสร้างแบรนด์ (Branding)
ในความหมายของ อาร์ม-ปิยะชาติ อิศรภักดี 
ซีอีโอแห่ง BRANDi ผู้เขียนหนังสือ BRANDING 4.0
และลูกศิษย์โดยตรงของอาจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์

ให้นิยามว่า .. เมื่อก่อน “แบรนด์” เป็นเรื่องของภาพลักษณ์
โลโก้ โฆษณา เพราะโลกยังไม่ได้เชื่อมต่อกันขนาดนี้
แต่ในยุคนี้คนแสวงหาความจริงจากแบรนด์มากขึ้น
การสร้างแบรนด์จึงต้องเริ่มจากรากฐาน ตัวตน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในยุคปัจจุบัน

แม้จะไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวในการสร้างแบรนด์
หรือในการทำการตลาด แต่เมื่อเราสามารถ
ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละด้านให้ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคได้ ความสำเร็จจะเดินทาง
เพื่อมาทักทายเราอย่างแน่นอน …