|

อะไรคือ IMC ?

Integrated Marketing

Communication (IMC) คือ

วิธีที่ใช้สำหรับสื่อสารในด้านการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆที่ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์

อย่างสอดคล้องเพื่อให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายของตนเองมากที่สุด

มีความครอบคลุมในการนำเสนอโดยจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความคล้อยตาม รู้สึกเชื่อถือ

!!เน้นย้ำสำคัญคือ!!

การตลาดแบบครบวงจรหรือการตลาดแบบบูรณาการนี้

ต้องสร้างความสอดคล้องในทุกช่องทางให้มากที่สุด

เพื่อลดการเกิดภาพลักษณ์เชิงลบ

ไม่ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกสับสนจนจับใจความหรือสิ่งที่ธุรกิจต้องการสื่อสารไม่เจอ